PALOKUNTANAISTYÖTOIMIKUNTA 2024

Viinikainen Irja, Simon VPK, puheenjohtaja

Hassinen Eeva, Simon VPK varapuheenjohtaja

Hekkala Mari, Kittilän VPK sihteeri

Lehtola Ulla Ounasjoen VPK, Heikkilä Tiina Sallan VPK, Mikkola Sävy Saarenkylän VPK, Vanhala Helinä Kemin VPK

Varajäsenet Satu Poikela Sodankylän VPK, Tapio Poikela Sodankylän VPK

Naisten Valmiusliiton Lapin alueneuvottelukunnan edustaja kevät ja syyskokouksiin: Sävy Mikkola Saarenkylän VPK

Naisten Valmiusliiton Lapin alueneuvottelukunnan varsinainen jäsen: Sävy Mikkola Saarenkylän VPK.

KOKOUKSET 2023

Naistyötoimikunta kokous 22.4.2023 Rovaniemi

Naistyö kevätkokous 22.4.2023 Rovaniemi

Naistyötoimikunta kokous 8.5.2023 Teams

Naisdtyötoimikunta kokous 30.10.2023 Teams

Naistyötoimikunta kokous 18.11.2023 Rovaniemi

Naistyö syyskokous 18.11.2023


KOKOUKSET 2024

Kokousajankohdat päivitetään sivuille lähempänä kokousajankohtia

Vuosikokous marraskuun loppuun mennessä yhtäaikaa Lapin Pelastusliiton ja Lapin alueen palokuntanuorten vuosikokouksien kanssa.

 

VALTAKUNNALLINEN PALOKUNTATOIMIKUNTA

Valtakunnallisessa palokuntatoimikunnassa varsinaisena jäsenenä on Lapin Pelastusliiton puheenjohtaja Jarkko Heikkilä. Paikka on yhteinen Pohjois-Suomen Pelastusliiton kanssa joiden edustajat vuorottelevat kolmisvuotiskauden välein. 

VALTAKUNNALLINEN HARRASTUSTYÖRYHMÄ

Valtakunnallisessa harrastustyöryhmässä jäsenenä on Lapin naistyön puheenjohtaja Irja Viinikainen. 

VALTAKUNNALLINEN PALVELUTYÖRYHMÄ

Valtakunnallisessa palvelutyöryhmässä jäsenenä on Ivalon VPKsta Heini Kontsas. 


LAPIN PELASTUSLIITTO RY PALOKUNTANAISTYÖN TOIMINTAOHJE

PALOKUNTANAISTYÖ

Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto tai osasto, jolla voi olla sammutus- tai pelastustoimintaan suoranaisesti liittyviä tuki- ja huoltotehtäviä palokuntanaistyön tavoitteiden mukaisen toiminnan lisäksi. Naisosastoon rinnastetaan itsenäinen palokuntanaisosasto ry. Naisosaston alaikäraja on 16 vuotta.

 

PALOKUNTANAISTYÖN TARKOITUS

Palokuntanaistyön tarkoituksena on tukea palokuntien toimintaa, herättää ja edistää jäsenten myönteistä suhtautumista palotorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyviin asioihin normaali- ja poikkeusoloissa sekä levittää paloturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää tietoutta kansalaisille.

 

Naistyötoimikunta toimii Lapin Pelastusliiton hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on yhteistyössä hallituksen kanssa edistää ja kehittää Lapin alueen palokuntanaistyötä.

 

Pelastusliiton hallitus valtuuttaa naistyötoimikunnan ja naistyön vuosikokouksen käyttämään tämän ohjeen mukaista päätösvaltaa.

 

NAISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Pelastusliiton hallitus vahvistaa naistyötoimikunnan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä vuosikokouksen esityksen pohjalta. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Vuosikokous valitsee sihteerin vuodeksi kerrallaan.

 

Toimikunnan kokoonpanossa pyritään huomioimaan Lapin eri alueiden edustus. Pelastusliiton toiminnanjohtajalla ja nuorisotyön edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

NAISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONTUMINEN

Naistyötoimikunta kokoontuu vähintään kolme (3) kertaa vuodessa sekä muutoin tarvittaessa. Toimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostilla tai toimikunnan muutoin hyväksymällä tavalla. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet jäsenistä. Kokoukset voivat olla myös etäkokouksia ja kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden kautta.

 

 NAISTYÖTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

 • kehittää ja ohjata palokuntanaistyötä Lapin alueella
 • toteuttaa osaltaan valtakunnallista harrastustyöryhmän toimintasuunnitelmaa
 • laatia ehdotus Pelastusliitolle toimintasuunnitelmaksi naistyön osalta
 • laatia toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • suunnitella ja toteuttaa osaltaan palokuntanaistyötä koskevaa tiedotus- ja turvallisuusviestintää
 • tukea Lapin alueen naisosastojen toimintaa
 • valmistella Pelastusliiton palokuntanaistyön vuosikokous
 • nimetä avukseen tarvittavat työryhmät
 • varmistaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle (SPEK) naisosastojen toimintatilastot ajallaan
 • hoitaa muutkin vuosikokouksen ja Pelastusliiton sille antamat tehtävät

 

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Puheenjohtajan tehtävänä on:

 • kutsua koolle naistyötoimikunnan kokoukset
 • valmistella naistyötoimikunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimia esittelijänä
 • huolehtia ja valvoa kokousten päätösten toimeenpanoa ja toteutumista
 • seurata toimintasuunnitelman toteutumista
 • pitää yhteyttä Pelastusliittoon, keskusjärjestöön, kouluttajiin ja muihin naisjärjestöihin Lapin alueella
 • hoitaa muut naistyötoimikunnan ja Pelastusliiton antamat tehtävät
 • naistyötoimikunta voi sopia erikseen muiden toimihenkilöiden tehtävistä

 

NAISTYÖTOIMIKUNNAN NIMENKIRJOITUS

Puheenjohtaja ja sihteeri voivat allekirjoittaa yksinään toimikunnan asiakirjat. Pelastusliiton nimissä laadittavat asiakirjat allekirjoitetaan liiton sääntöjen mukaisesti.

 

ALUETOIMINTA

Lapin alue on jaettu kolmeen toiminta-alueeseen. Alueet ovat: Läntinen, itäinen ja eteläinen.

 

 LAPIN ALUEEN NAISTYÖN VUOSIKOKOUS

Pohjoisen alueella (Lappi/Pohjois-Suomi) järjestetään Lapin alueen palokuntanaistyön vuosikokous. Kutsu kokoukseen lähetetään sähköpostilla viimeistään neljätoista vuorokautta (14) ennen kokousta.

 

Jokaisella Lapin alueen naisosastolla, joka toimittaa kokoukseen valtakirjan, on vuosikokouksessa puhe- ja äänioikeus. Osastolla on yksi ääni. Osastoa edustaa ja sen äänioikeutta käyttää osaston johtaja tai muu valtakirjan valtuuttama henkilö. Kaikilla osaston jäsenillä on puheoikeus.

 

Naistyön vuosikokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on vähintään viisi (5) valtakirjan jättänyttä osastoa. Etäyhteydellä osallistuvat toimittavat valtakirjan kokoukseen sähköpostilla tms.

 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 • kokouksen avaus
 • kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 • kahden (2) ääntenlaskija ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta
 • kokouksen laillisuuden toteaminen
 • kokouksen esityslistan hyväksyminen
 • esitys Pelastusliiton hallitukselle naistyötoimikunnan puheenjohtajasta kolmivuotiskaudeksi
 • esitys Pelastusliiton hallitukselle naistyötoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä erovuorossa olevien tilalle kolmeksi vuodeksi kerrallaan
 • edellisen vuoden toimintakertomus
 • edellisen vuoden toimintasuunnitelman toteaminen
 • seuraavan vuoden toiminta- ja koulutusehdotuksen käsitteleminen
 • päätetään kannatusjäsenmaksujen perusteet ja kantotapa
 • valitaan naisten Valmiusliiton Lapin alueen neuvottelukuntaan yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen kahdeksi vuodeksi
 • muut kokouskutsussa mainitut asia
 • muut esille tulevat asiat
 • kokouksen päätös

 

PÖYTÄKIRJAT

Naistyötoimikunnan ja vuosikokouksen pöytäkirjat ovat luettavissa ja säilytetään one drivessa.

 

TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOKSET

Tämän toimintaohjeen ja siihen liittyvät muutokset hyväksyvät Pelastusliiton hallitus.

 

 

Hyväksytty Lapin Pelastusliiton hallituksen kokouksessa 18.11.2023.

 

PALOKUNTANUORISOTYÖTOIMIKUNTA 2024

Syrjänen Riku Sallan VPK, nuorisotyönjohtaja

Kamsula Susanna Kemin VPK, nuorisotyöohjaaja

Länsi: Lapinniemi Miia Kittilän VPK, Hiltunen Teemu Kittilän VPK, Hiltunen Netta Kittilän VPK

Itä: Kontsas Heini Ivalon VPK, Väisänen Venla Savukosken VPK

Etelä: Ekholm Johannes Rovaniemen VPK, Konstenius Jani Karungin VPK, Blomster Henri Kemin VPKKOKOUKSET 2023


Nuorisotyötoimikunta kokous 22.4.2023 Rovaniemi


Nuorisotyö kevätkokous Raitti 2023 leirin aikana erillisen kutsun mukaisesti


Nuorisotyötoimikunta kokous 18.11.2023 Rovaniemi


Nuorisotyö syyskokous 18.11.2023 Rovaniemi


KOKOUKSET 2024


Nuorisotyötoimikunta järjestäytymiskokous 5.4.2024 Teams kokouksena


Nuorisotyötoimikunta kokous marraskuu 2024


Lapin alueen nuorisotyön vuosikokous marraskuu 2024 samassa paikassa ja samana päivänä Lapin Pelastusliiton ja Lapin alueen palokuntanaisten vuosikokousten kanssa.LAPIN PELASTUSLIIITO RY NUORISOTYÖN TOIMINTAOHJE


TARKOITUS

Nuorisotyötoimikunta toimii Lapin Pelastusliitto ry:n hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä.

Sen tehtävänä on yhteistyössä hallituksen kanssa edistää ja kehittää maakunnan palokuntanuorisotyötä. Hallitus valtuuttaa nuorisotyötoimikunnan ja nuorisotyön sääntömääräisen vuosikokouksen käyttämään tämän ohjeen mukaista päätösvaltaa.

 

NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Pelastusliiton hallitus vahvistaa toimikunnan (PJ + NTO + 3 jäsentä + 3 varajäsentä + 3 nuorta jäsentä alueittain) esitysten pohjalta. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja nuorisotyöohjaajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuorovuosittain. Toimikunnan kokoonpanossa pyritään huomioimaan maakunnan eri alueiden edustus.                        

Nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajana toimii vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja sihteerinä nuorisotyöohjaaja, jolla on kokouksissa äänioikeus. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Muut toimihenkilöt voidaan valita toimikunnan ulkopuolelta, tällöin heillä on kokouksissa puheoikeus.

Pelastusliiton hallitus nimeää edustajansa kokouksiin.

Hallituksen edustajalla on puheoikeus, ellei hän ole samalla toimikunnan varsinainen jäsen.

Toiminnanjohtajalla ja maakunnan naistyön edustajalla on kokouksissa puheoikeus.      

 

NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONTUMINEN

Nuorisotyötoimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä muutoin tarvittaessa. Toimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai nuorisotyöohjaaja, vähintään neljätoista päivää ennen kokousta sähköpostilla tai toimikunnan muutoin hyväksymällä tavalla. Nuorisotyöohjaaja huolehtii kokouskutsujen lähettämisestä.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet jäsenistä. 

 

NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

 1. Kehittää ja ohjata palokuntanuorisotyötä maakunnan alueella
 2. Toteuttaa osaltaan valtakunnallista nuorisotyön toimintasuunnitelmaa
 3. Laatia ehdotus pelastusliiton toimintasuunnitelmaksi nuorisotyön osalta
 4. Laatia toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 5. Suunnitella ja toteuttaa osaltaan palokuntanuorisotyötä koskevaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 6. Suunnitella, valvoa ja osaltaan järjestää palokuntanuorisotyön koulutusta maakunnassa
 7. Tukea nuoriso-osastojen toimintaa
 8. Valmistella pelastusliiton palokuntanuorisotyön sääntömääräinen vuosikokous
 9. Nimetä avukseen tarvittavat työryhmät
 10. Laatia vuosittain pelastusliitolle yhteenveto maakunnan nuoriso-osastoista ja niiden toiminnasta tammikuun 31.päivään mennessä
 11. Hoitaa muutkin vuosikokouksen ja pelastusliiton sille antamat tehtävät

 

 

 

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Pelastusliiton nuorisotyönjohtajan / puheenjohtajan tehtävänä on:

 1. Kutsua koolle nuorisotyötoimikunnan kokoukset
 2. Valmistella nuorisotyötoimikunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimia esittelijänä
 3. Huolehtia ja valvoa kokousten päätösten toimeenpanoa ja toteutumista
 4. Seurata toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista
 5. Pitää yhteyttä pelastusliittoon ja keskusjärjestöön
 6. Hoitaa muut nuorisotyötoimikunnan ja pelastusliiton hänelle antamat tehtävät

 

Pelastusliiton nuorisotyöohjaajan tehtävänä on:

 1. Toimia nuorisotyötoimikunnan kokouksissa sihteerinä
 2. Huolehtia ja valvoa kokousten päätösten toimeenpanoa ja toteutumista
 3. Seurata toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista
 4. Pitää yhteyttä alueiden nuorisotyöohjaajiin, muihin nuorisotyöjärjestöihin sekä nuorisoviranomaisiin maakunnan alueella
 5. Hoitaa muut nuorisotyötoimikunnan ja pelastusliiton hänelle antamat tehtävät
 6. Lähettää sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja tiedoksi osastoille

 

Nuorisotyötoimikunta voi sopia erikseen muiden toimihenkilöiden tehtävistä

 

NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Puheenjohtajat ja sihteeri voivat allekirjoittaa yksinään toimikunnan asiakirjat.

Pelastusliiton nimissä laadittavat asiakirjat allekirjoitetaan liiton sääntöjen mukaisesti.

 

ALUETOIMINTA

Maakunta voidaan jakaa toiminta-alueisiin.

 

Palokuntanuorisotyön aluetoiminta muodostuu nuorisotyön vuosikokouksen tekemän aluejaon perusteella. Alueen nuorisotyöohjaajana ja varaohjaajana toimivat nuorisotyön vuosikokouksen nimetyt henkilöt. Alueiden nuorisotyöohjaajat toimivat alueensa edustajana nuorisotyötoimikunnassa.

Aluetoimikunnan ja aluenuorisotyöohjaajan tehtävät määritellään nuorisotyötoimikunnan laatimassa aluenuorisotyön toimintaohjeessa, jonka hyväksyy Pelastusliiton hallitus.

 

 NUORISOTYÖN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Maakunnassa järjestetään nuorisotyön sääntömääräinen syyskokous marraskuussa yhtä aikaa naistyötoimikunnan ja Lapin Pelastusliiton vuosikokousten kanssa. Kutsu kokouksiin lähetetään viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta viimeisessä toimintatilasto- tai perustietolomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Jokaisella maakunnan nuoriso-osastolla, joka on ennen kokousta lähettänyt nuorisotyötoimikunnalle edellä mainitun lomakkeen, on vuosikokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Osastolla on yksi ääni. Osastoa edustaa ja sen äänioikeutta käyttää osaston johtaja tai muu valtakirjan valtuuttama henkilö. Kaikilla osaston jäsenillä on kokouksissa puheoikeus.

Nuorisotyön vuosikokous on päätösvaltainen, kun paikalla on edustaja vähintään puolet toimintatilaston palauttaneista osastoista.

 

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
 4. Kokouksen laillisuuden ja kokousosanottajien toteaminen
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 6. Edellisen vuoden toimintakertomus
 7. Seuraavan vuoden toiminta- ja koulutussuunnitelman käsitteleminen
 8. Esitys Pelastusliiton hallitukselle nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajasta ja nuorisotyöohjaajasta (vuorovuosittain, toimikausi on 2 vuotta)
 9. Esitys Pelastusliiton hallitukselle nuorisotyötoimikunnan jäsenistä (alueohjaajista + varaohjaajista + nuorista. Toimikausi on 1 vuosi)
 10. Seuraavan vuoden kilpailupaikkojen nimeäminen
 11. Seuraavan vuoden nuorisoleirin paikan ja ajan nimeäminen
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päätös

 

PÖYTÄKIRJAT

Nuorisotyötoimikunnan ja nuorisotyön vuosikokouksen pöytäkirjat lähetetään tiedoksi Pelastusliiton hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

 

TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOKSET

Tämän toimintaohjeen ja siihen tehtävät mahdolliset muutokset hyväksyy Pelastusliiton hallitus.

 

Muokattu ja puhtaaksi kirjoitettu Lapin NTTK:n toimesta 18.11.2023.

Hyväksytty Lapin Pelastusliitto ry:n hallituksen kokouksessa 18.11.2023.


 

Jaa tämä sivu