LAPIN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Lapin Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi. Pelastusliiton kotipaikka on Rovaniemen kaupunkija toiminta-alueena Lapin maakunta.

2§ Tarkoitus

Pelastusliiton tarkoituksena on toimia alueen kuntien, palokuntien, yhteisöjen ja yritysten järjestönä pelastustoimen, väestönsuojelun sekä pelastuspalvelun koulutuksessa ja kehittämisessä. Pelastusliitto edistää jäsenistönsä, kansalaisten, yhteisojen ja laitosten valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa. Pelastusliitto kuuluu jäsenenä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:een.

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi Pelastusliitto:

1. Toimii yhteistoiminnassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa alan kaikinpuoliseksi edistämiseksi.

2. Toimii yhteistyössä aluehallintoviraston, alueellisen pelastustoimen, kuntien, palokuntien ym. viranomaisten kanssa, samoin alan järjestöjen, teollisuus- ja liikelaitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa.

3. Opastaa ja neuvoo kansalaisia estämään vaaratilanteiden syntymistä sekä onnettomuus- ja tuhotilanteissa vahinkoja, edistäen yleistä harrastusta omaehtoiseen toimintaan ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi sekä toimimaan alan vapaaehtoisjärjestöissä.

4. Järjestää pelastusalaan liittyviä neuvonta- ja valistustilaisuuksia, näyttelyitä ja yleisötapahtumia sekä osallistuu myös muiden järjestämiin vastaaviin yleisötapahtumiin ja näyttelyihin.

5. Antaa suunnittelu- ym asiantuntija-apua jäsenistölleen, valtion ja kuntien viranomaisille, järjestöille, liike- ja teollisuuslaitoksille sekä muille yhteisöille.

6. Kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä sekä laitosten ja yhteisöjen suojelu- ja pelastustoiminnasta vastuussa olevia henkilöitä yhteisten sopimusten mukaisesti.

7. Välittää alan tiedotus-, valistus- ja koulutusaineistoa sekä alan välineistöä.

8. Ohjaa ja tukee alan järjestötyötä sekä alan nais- ja nuorisotyötä.

9. Pitää yhteyttä alan vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin ja toimijoihin.

10. Tekee esityksiä ja aloitteita alan kehittämiseksi sekä toimii muutoinkin alan edistämiseksi toiminta-alueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan järjestämiseksi Pelastusliiton toiminta-alue voidaan jakaa pienemmiksi alueiksi ja Pelastusliitto voi jakautua rekisteröimättömiksi toiminnallisiksi alueen osastoiksi.

4§ Jäsenyys

Pelastusliiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka Pelastusliiton hallitus hyväksyy. Kannattajajäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai yksityinen henkilö, jotka haluavat tukea pelastusalaa ja sitoutuvat suorittamaan Pelastusliiton kannatusmaksun. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi Pelastusliiton sääntömääräinen yleinen kokous voi kutsua Pelastusliiton hallituksen esityksestä henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt Pelastusliiton tarkoitusperiä. Kunniapuheenjohtajana voi olla kutsuttuna vain yksi henkilö kerrallaan.

5§ Eroaminen Pelastusliitosta

Jäsen joka haluaa erota Pelastusliitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Pelastusliiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan Pelastusliiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksu on kuitenkin suoritettava koko eroamisvuodelta. Pelastusliiton kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta, eikä muistutuksesta huolimatta ole suorittanut maksuaan tai menettelyllään Pelastusliitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Pelastusliittoa.

6§ Jäsenmaksut ja muut tulot sekä omaisuus

Pelastusliiton yleinen kokous päättää seuraavan kalenteri- ja toimintavuoden Pelastusliitolle suoritettavan jäsenmaksun ja kannatusmaksun perusteet ja suuruuden sekä maksujen suoritus ajankohdat. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

7§ Varojen keräys

Pelastusliitto voi toimeenpanna asianomaisella luvalla varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, suorittaa alaan kuuluvaa konsultointi-, julkaisu ja välitystoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä vuokrata omistamiaan tiloja toimintaansa varten. Lahjoituksien ja testamenttien vastaanoton myötä Pelastusliitto voi perustaa säätioitä sääntöineen. Pelastusliiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion tai hyödyn hankkiminen siihen kuuluville jäsenille.

8§ Toimielimet

Pelastusliitolla on sääntömääräinen vuosikokous ja mahdollinen ylimääräinen yleinen kokous, hallitus, toiminnanjohtaja sekä erikseen päätettävät toimielimet ja muu henkilöstö.

9§ Sääntömääräinen vuosikokous ja ylimääräinen kokous

Pelastusliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään kerran vuodessa, marraskuun loppuun mennessä. Pelastusliiton sääntömääräisissä kokouksissa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää Pelastusliiton kokouksiin yksi varsinainen edustaja, jolla tulee olla jäsenen antama valtakirja. Yksi henkilö voi täten olla useamman jäsenen valitsema varsinainen edustaja ja edustaa kokouksessa useampaa jäsentä. Sen lisäksi jäsen voi lähettää kokousta seuraamaan muita henkilöitä. Pelastusliiton hallitus voi rajoittaa seuraajien määrää. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on Pelastusliiton sääntömääräisessä kokouksessa oikeus osallistua keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

10§ Sääntömääräisen kokouksen kokouskutsut

Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on toimitettava jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksen osalta heinäkuun 31. päivään mennessä ja mahdollisen ylimääräisen yleisen kokouksen osalta vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Sääntömääräinen kokous on päätösvaltainen silloin kun se on kutsuttu koolle Pelastusliiton sääntöjen mukaan.

11§ Sääntömääräisessä yleisessä kokouksessa käsiteltävät asiat

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

3. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

4. todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä päätösvaltaisuus

5. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden vuosikertomus

6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

9. päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen perusteet ja suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. päätetään kokouspalkkioista ja tiIintarkastajien palkkioista

11. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

12. valitaan Pelastusliiton hallituksen puheenjohtaja kolmeksi (3) seuraavaksi kalenterivuodeksi

13. valitaan yksi (1) tilintarkastaja tai yksi (2) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

14. valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 14§ ja 1 ja 2 momenttien mukaiset uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle sekä uusijäsen kesken toimikautta eronneen tilalle tämän toimikauden loppuajaksi

15. valitaan edustajat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n edustajakokouksiin ja mahdollisesti muiden yhdistyksien kokousedustajat

16. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

12§ Ylimääräinen yleinen kokous

Pelastusliiton ylimääräinen yleinen kokous pidetään, kun Pelastusliiton yleinen kokous niin päättää tai kun Pelastusliiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun yksikymmenesosaa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti Pelastusliiton hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. Ylimääräisessä yleisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu ylimääräiseen yleiseen kokoukseen on toimitettava Pelastusliiton jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

13§ Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan Pelastusliiton sääntömääräisessä vuosikokouksessa kolmivuotiskaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi kolmelta toimialueelta, pohjoinen, läntinen ja itä, jokaiselta kaksi (2) jäsentä sekä teollisuudesta yksi (1).

Jokaisen kalenterivuoden lopussa eroaa hallituksen jäsenistä kolmannes (1/3). Ensimmäisen ja toisen hallituksen erovuoroisten jäsenten erojärjestys määrätään arvalla. Lapin aluehallintoviraston ja Lapin Pelastuslaitoksen määräämät edustajat on oikeutettu osallistumaan hallituksen kokouksiin puheoikeudella. Valiokuntien ja erillisten toimikuntien puheenjohtajat kutsutaan tarvittaessa hallituksen kokouksiin. Näillä edustajilla on puheoikeus. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan toimeksiannosta toiminnanjohtajan kutsusta, taikka kun kolme (3) jäsentä sitä kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta. Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka puheenjohtajana on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jäseninä kaksi (2) hallituksen keskuudestaan valitsema henkilöä. Hallitus määrää työvaliokunnan ja muiden valiokuntien ja toimikuntien tehtävät.

14§ Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa Pelastusliiton toimintaa näiden sääntöjen ja Pelastusliiton yleisten kokousten päätösten mukaisesti

2. huolehtia Pelastusliiton toiminnan kehittämisestä

3, valmistella ja esittää Pelastusliiton yleisissä kokouksissa käsiteltävät asiat

4. kutsua koolle Pelastusliiton yleinen kokous

5. vahvistaa nais- ja nuorisotyötoimikuntien henkilö ja puheenjohtaja valinnat kokoustensa jälkeen, asettaa muut toimikunnat, vahvistaa mahdollisten aluetoimikuntien kokoonpanot

6. valmistella ja esittää varsinaiselle kokoukselle perustettavan säätiön tai vastaavan toimintasäännöt

7. ottaa ja erottaa Pelastusliiton toimihenkilöt sekä hyväksyä heidän palvelussuhteensa ehdot

8. vahvistaa toimintasäännöt Pelastusliiton toimielimille

9. käsitellä ansiomerkkiasiat ja muut huomionosoitukset

10. ehdottaa Pelastusliiton yleiselle vuosikokoukselle kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsuttavat

11. edustaa Pelastusliittoa

12. hoitaa muita Pelastusliiton toimintaan kuuluvia asioita

15§ Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtävänä on:

1. johtaa Pelastusliiton toimintaa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan

2. huolehtia hallituksen sekä muiden valiokuntien tai toimikuntien käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely, sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta

16§ Pelastusliiton nimen kirjoittaminen

Pelastusliiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.

17§ Tilit

Pelastusliiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle toukokuun viimeiseen päivään mennessä.

18§ Äänestykset

Kun Pelastusliiton toimielinten kokouksissa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti tai kokouksen puheenjohtajan niin päättäessä suljetuin lipuin. Vaalit toimitetaan henkilövaaleissa suljetuin lipuin. Aänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

19§ Pelastusliiton sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä Pelastusliiton sääntömääräisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kuukausi. Kummassakin kokouksessa tulee sääntojen muutosehdotus saada vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa muutosehdotus on hyväksyttävä muutoksitta tullakseen hyväksytyksi.

Jaa tämä sivu